Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Notice of Casual Vacancy – Priory Ward

  1. There is one vacancy for the office of a Councillor for the PRIORY WARD on Haverfordwest Town Council.
  2. Any TEN local government electors for the PRIORY WARD of Haverfordwest Town Council may within FOURTEEN DAYS (excluding Saturdays, Sundays and Bank Holidays) of the date of this Notice make a written request to the:

RETURNING OFFICER

Pembrokeshire County Council

Electoral Services

Unit 23 Thornton Industrial Estate

Milford Haven

Pembrokeshire    SA73 2RR

to hold an election to fill the vacancy.

3. If no request for an election is received within the period stated above, Haverfordwest Town Council shall fill the vacancy by co-option.

Signed:                J Raymond, Town Clerk / RFO, Haverfordwest Town Council

Dated:                26 June 2023

Expires on:         14 July 2023               

Ward Priordy

HYSBYSIAD O SWYDD WAG ACHLYSUROL

  1. Mae UN swydd wag ar gyfer swyddfa Cynghorydd ar gyfer y WARD PRIORDY  ar GYNGOR TREF HWLFFORDD.
  2. Gall unrhyw DEG etholwyr llywodraeth leol ar gyfer PRIORDY o fewn Cyngor Tref Hwlffordd o fewn PEDWAR DIWRNOD (ar wahân i Sadyrnau, Suliau a Gwyliau’r Banc) o ddyddiad yr Hysbysaid hwn, wneud cais ysgrifenedig i’r:

SWYDDOG CANLYNIADAU

Cyngor Sir Penfro

Gwasanaethau Etholiadol

Uned 23 Ystad Ddiwydiannol Thornton

Aberdaugleddau

Sir Benfro    SA73 2RR

i gynnal etholiad i lenwi’r swydd wag.

3. Os na dderbynnir cais am etholiad o fewn y cyfnod a nodir uchod bydd Cyngor Tref Hwlffordd yn llenwi’r swydd trwy gyfethol.

               Llofnod:                   J Raymond, Clerc Tref / SAC, Cyngor Tref Hwlffordd

               Dyddiedig:              26 Mehefin 2023               

               Yn dod i ben ar:      14 mis Gorfennaf 2023