Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Notice of Casual Vacancy – Portfield Ward

NOTICE OF CASUAL VACANCY

  1. There is one vacancy for the office of a Councillor for the PORTFIELD WARD on Haverfordwest Town Council.
  2. Any TEN local government electors for the PORTFIELD WARD of Haverfordwest Town Council may within FOURTEEN DAYS (excluding Saturdays, Sundays and Bank Holidays) of the date of this Notice make a written request to the:

RETURNING OFFICER

Pembrokeshire County Council

Electoral Services

Unit 23 Thornton Industrial Estate

Milford Haven

Pembrokeshire    SA73 2RR

to hold an election to fill the vacancy.

3. If no request for an election is received within the period stated above, Haverfordwest Town Council shall fill the vacancy by co-option.

Signed:                J Raymond      

                             Town Clerk/RFO

                             Haverfordwest Town Council

Dated:                5 July 2023

Expires on:         25 July 2023

HYSBYSIAD O SWYDD WAG ACHLYSUROL

  1. Mae UN swydd wag ar gyfer swyddfa Cynghorydd ar gyfer y WARD PORTFIELD ar GYNGOR TREF HWLFFORDD.
  2. Gall unrhyw DEG etholwyr llywodraeth leol ar gyfer WARD PORTFIELD o fewn Cyngor Tref Hwlffordd o fewn PEDWAR DIWRNOD (ar wahân i Sadyrnau, Suliau a Gwyliau’r Banc) o ddyddiad yr Hysbysaid hwn, wneud cais ysgrifenedig i’r:

SWYDDOG CANLYNIADAU

Cyngor Sir Penfro

Gwasanaethau Etholiadol

Uned 23 Ystad Ddiwydiannol Thornton

Aberdaugleddau

Sir Benfro    SA73 2RR

i gynnal etholiad i lenwi’r swydd wag.

3. Os na dderbynnir cais am etholiad o fewn y cyfnod a nodir uchod bydd Cyngor Tref Hwlffordd yn llenwi’r swydd trwy gyfethol.

               Llofnod:                   J Raymond

                                                Clerc Tref/SAC

                                                Cyngor Tref Hwlffordd

               Dyddiedig:              5 mis Gorffennaf 2023                    Yn dod i ben ar:      25 mis Gorffennaf 2023

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment