Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Notice of Casual Vacancies

Are you considering becoming a Town Councillor? We are looking to fill two vacancies on Castle Ward so please contact Pembrokeshire County Councillor for more information on how to apply.

HAVERFORDWEST TOWN COUNCIL

Castle Ward x 2

NOTICE OF CASUAL VACANCY

  1. There are two vacancies for the office of a Councillor for the CASTLE WARD on Haverfordwest Town Council.
  2. Any TEN local government electors for the CASTLE WARD x 2 of Haverfordwest Town Council may within FOURTEEN DAYS (excluding Saturdays, Sundays and Bank Holidays) of the date of this Notice make a written request to the:

RETURNING OFFICER

Pembrokeshire County Council

Electoral Services

Unit 23 Thornton Industrial Estate

Milford Haven

Pembrokeshire    SA73 2RR

to hold an election to fill the vacancy.

3. If no request for an election is received within the period stated above, Haverfordwest Town Council shall fill the vacancy by co-option.

Signed:                J Raymond      

                             Town Clerk/RFO

                             Haverfordwest Town Council

Dated:                26 May 2023

Expires on:         16 June 2023

Ward Castell x 2

HYSBYSIAD O SWYDD WAG ACHLYSUROL

  1. Mae DWY sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd ar gyfer WARD Y CASTELL ar Gyngor Tref Hwlffordd.
  2. Gall unrhyw DEG etholwyr llywodraeth leol ar gyfer WARD CASTELL x 2 o fewn Cyngor Tref Hwlffordd o fewn PEDWAR DIWRNOD (ar wahân i Sadyrnau, Suliau a Gwyliau’r Banc) o ddyddiad yr Hysbysaid hwn, wneud cais ysgrifenedig i’r:

SWYDDOG CANLYNIADAU

Cyngor Sir Penfro

Gwasanaethau Etholiadol

Uned 23 Ystad Ddiwydiannol Thornton

Aberdaugleddau

Sir Benfro    SA73 2RR

i gynnal etholiad i lenwi’r swydd wag.

3. Os na dderbynnir cais am etholiad o fewn y cyfnod a nodir uchod bydd Cyngor Tref Hwlffordd yn llenwi’r swydd trwy gyfethol.

               Llofnod:                   J Raymond

                                                Clerc Tref/SAC

                                                Cyngor Tref Hwlffordd

               Dyddiedig:              26 Mai 2023                                        Yn dod i ben ar:      16 Mehefin 2021

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment