Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CYNGOR SIR PENFRO
RHYBUDD ETHOLIAD O DAU
CYNGHORWYR TREF
AR GYFER
WARD CASTELL CYNGOR TREF
HWLFFORDD

CYMWYSTERAU YMGEISYDD
Er mwyn gallu sefyll yn etholiad cyngor cymuned/tref yng Nghymru rhaid i chi fod yn 18 mlwydd oed neu
drosodd ar y dyddiad enwebu, bod yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad, yn
ddinesydd yn un o aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd neu’n ddinesydd tramor cymwys, ac yn
bodloni o leiaf un o’r pedwar amod cymhwyso canlynol:
(i) yn etholwr llywodraeth leol yn y cymuned/tref, neu
(ii) wedi dai fel perchennog neu denant unrhyw dir neu aneddle arall yn y cymuned/dref yn ystod y cyfan
o’r deuddeng mis cyn y dyddiad yr ydych yn gael eich enwebu’n ymgeisydd, neu
(iii) a’i brif neu unig weithle yn ystod y deuddeng mis cyn y dyddiad yr ydych yn gael eich enwebu’n
ymgeisydd wedi bod o fewn ardal y cymuned/tref, neu
(iv) wedi byw yn y tref neu o fewn 4.8 cilomedrau iddi yn ystod y cyfan o’r deuddeng mis cyn y dyddiad
yr ydych yn gael eich enwebu’n ymgeisydd.


RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN

 1. Mae Etholiad i’w gynnal ar gyfer DAU Cynghorwyr Tref ar gyfer WARD CASTELL CYNGOR TREF
  HWLFFORDD.
 2. Mae ffurflenni papurau enwebu ar gael o’r GWASANAETHAU ETHOLIADOL, UNED 23, YSTAD
  DDIWYDIANNOL THORNTON, ABERDAUGLEDDAU, SA73 2RR
  .
 3. Dylech rhoi ffurflenni enwebu papur drwy law i’r SWYDDOG CANLYNIADAU YN GWASANAETHAU
  ETHOLIADOL, UNED 23, YSTAD DDIWYDIANNOL THORNTON, ABERDAUGLEDDAU, SA73 2RR

  rhwng a 10.00yb a 4.00yp ar unrhyw ddiwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr hysbysiad hwn, ond fan bellaf
  erbyn 4.00yp ar DYDD GWENER 21ain GORFFENNAF 2023. (dylid gwneud apwyntiad i ddod âr
  papurau enwebu i’r swyddfa yn bersonol. Gellir trefnu apwyntiad drwy ebostio
  gwasanaethauetholiadol@pembrokeshire.gov.uk), neu gellir cyflwyno enwebiadau yn electronaidd trwy
  sganio’r ffurflenni enwebu a’u hanfon dros ebost at returningofficer@pembrokeshire.gov.uk
 4. Os bydd pleidleisio, cynhelir yr etholiad ar y 17feg dydd o AWST 2023.
 5. Mae’n rhaid i geisiadau i gofrestru i bleidleisio gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol erbyn canol
  nos ar DYDD MAWRTH 1af AWST 2023. Gellir cyflwyno cofrestriadau ar lein:
  https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio
 6. Rhaid i newidiadau yn y trefniadau presennol ar gyfer pleidleisio drwy’r post gan etholwyr neu eu
  dirprwyon sydd eisoes a phleidlais bost am gyfnod amhenodol neu benodol, neu geisiadau am
  bleidleisiau absennol newydd gyrraedd y SWYDDOG COFRESTRU ETHOLIADOL, GWASANAETHAU
  ETHOLIADOL, UNED 23, YSTAD DDIWYDIANNOL THORNTON, ABERDAUGLEDDAU, SA73 2RR
  fan bellaf erbyn 5.00yh ar DYDD MERCHER 2il AWST 2023.
 7. Mae’r ceisiadau am bleidleisio trwy ddirprwy yn gorfod cyrraedd y SWYDDOG COFRESTRU
  ETHOLIADOL fan bellaf erbyn 5.00yh ar DYDD MERCHER 9fed AWST 2023.
  WILLIAM BRAMBLE
  Swyddog Canlyniadau
  Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP
  (Rhif Ffôn 01437 775714/5)
  Dyddiedig y 13eg ddydd o Gorffennaf 2023
  Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro